Vedtægter

   Dansk Præhospital Selskab

   CVR: 37301337 – Frivillig Forening

§ 1 Navn og hjemsted

1.1      Foreningens navn er: ”Dansk Præhospital selskab”, med undertitlen ”Sundhedsfagligt selskab for alle ambulancereddere i Danmark”, herefter kaldet ”Foreningen”.

1.2      Foreningens hjemsted er på Soho, Flæsketorvet 68, 1711 København V.

§ 2 Formål

2.1      Foreningens formål er:

at være en forening for alle ambulanceuddannede i Danmark jævnfør gældende bekendtgørelse,

at arbejde for, at ambulanceuddannelsen følger de tidssvarende behov, og kommer op på et niveau, der følger de øvrige sundhedsuddannelser, 

at være med til at videreudvikle faget, både praktisk, teoretisk og fortsat bidrage til lærebogsmateriale, gennem et samarbejde med de forskellige uddannelsessteder og regioner,

at rådgive og vejlede inden for det præhospitale område, og

at samarbejde med lignende organisationer både nationalt og internationalt for at fremme faget.

§ 3 Tilhørsforhold

3.1      Foreningen skal søge tilslutning til: Dansk Råd for Genoplivning.

3.2      Tilslutning til andre foreninger, råd eller andre relaterede interesseorganisationer kan ske, hvis Foreningens interesser taler herfor.

§ 4 Hæftelse

4.1      Foreningen hæfter med hele sin formue for opfyldelsen af de på Foreningen påhvilede forpligtelser.

4.2      De enkelte medlemmer kan ikke gøres personligt ansvarlige for nogen af Foreningens påhvilende forpligtelser.

4.3      Ved aftaler indgået af Foreningen forpligtes, henholdsvis berettiges, alene Foreningen.

§ 5 Medlemsforhold

5.1       Som medlem kan optages alle personer med en dansk ambulanceuddannelse, udenlandsk ambulanceuddannelse som er godkendt af sundhedsstyrelsen eller personer som er under uddannelse til sådan. 

5.2       Indmeldelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse (herunder per e-mail) til Foreningens sekretariat.

5.3      Ved indmeldelsen indbetales evt. indmeldelsesgebyr samt medlemskab for de to næste måneder. Denne form betinges af tilmeldelse til betalingsservice. Ellers gælder, at der ved indmeldelsen indbetales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted, samt eventuelt indmeldelsesgebyr.

5.4      Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til dens formålsbestemmelse, samt til at hævde Foreningens omdømme.

5.5      Udmeldelse af Foreningen kan finde sted skriftligt pr. brev eller e-mail til Foreningens sekretariat med mindst en måneds varsel til regnskabsårets udgang.

5.6      Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens vurdering modarbejder eller på anden måde skader Foreningens formål eller omdømme. Vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen på førstkommende ordinære generalforsamling, efter at beslutningen om eksklusion er truffet, hvorefter den pågældende ordinære generalforsamling ved almindeligt flertal kan beslutte, at medlemmet skal genoptages som medlem i Foreningen. Det indbetalte kontingent refunderes ikke ved eksklusion.

5.7      Hvis det kommer til bestyrelsens kendskab, at medlem er i restance eller anden gæld til en anden klub, forening og/eller union, kan vedkommende medlem straks suspenderes som medlem af Foreningen, således at medlemmet ikke har nogen rettigheder i Foreningen, så længe suspensionen er gældende.  Suspensionen kan ikke ophæves, før forholdet er bragt i orden. Det indbetalte kontingent refunderes ikke for den periode suspensionen løber. Bringes forholdet ikke i orden inden for 6 måneder efter suspensionens meddelelse til medlemmet, kan medlemmet ekskluderes, uden mulighed for at afgørelsen kan forelægges for generalforsamlingen til afstemning. Det indbetalte kontingent refunderes ikke ved eksklusion.

§ 6 Kontingent og sponsorater

6.1      Bestyrelsen fastlægger årskontingentet. Bestyrelsen kan endvidere fastlægge et indmeldelsesgebyr. 

6.2      Bestyrelsen kan fastlægge reducerede årskontingenter for ægtefæller, samlevere, bestemte aldersgrupper eller for personer med særlig tilknytning til Foreningen.

6.3      Kontingentet forfalder til betaling ved indmeldelse og herefter hver den første bankdag i et regnskabsår eller månedsligt ved betalingsservice. Har et medlem ikke, trods skriftlig eller elektronisk påmindelse om betaling, betalt det forfaldne kontingent inden udgangen af næste kvartal, kan medlemmet ekskluderes og slettes af medlemslisten. Genoptagelse som medlem i Foreningen kan herefter kun ske ved ny ansøgning om optagelse samt betaling af nyt indmeldelsesgebyr og kontingent.

6.4      Bestyrelsen er ud over kontingent berettiget til at lade Foreningen modtage sponsorater og lignende ydelser både i forbindelse med konkrete arrangementer og som støtte til foreningens løbende drift. 

§ 7 Generalforsamling

7.1      Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed.

7.2      Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlige indvarsling, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller et stemmeberettiget medlem kræver, at stemmeafgivningen skal ske skriftligt.

§ 8 Ordinær generalforsamling

8.1      Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af maj måned. 

8.2      Forslag fra medlemmerne skal være indgivet til bestyrelsens formand senest 10 dage inden generalforsamlingen afholdes. 

8.3      Dagsordenen skal omfatte: 

  • Valg referent.
  • Bestyrelsens beretning om det forgangne regnskabsår. 
  • Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
  • Valg af revisor og en suppleant
  • Forslag fra bestyrelsen
  • Forslag fra medlemmerne
  • Evt.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

9.1      Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning herom eller efter skriftlig anmodning fra mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer.

9.2      Anmodningen skal angive formålet med afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 14 dage efter anmodning herom med kortest muligt varsel, jfr. § 10.

§ 10 Indkaldelse

10.1    Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på Foreningens hjemmeside eller ved e-mail til den af medlemmet oplyste adresse. 

10.2    Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen. 

10.3    Senest 7 dage før datoen for hver generalforsamling fremlægges til eftersyn på Foreningens hjemmeside eller i Foreningens sekretariat den endelige dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. For den ordinære generalforsamlings vedkommende fremlægges i sekretariatet tillige den af bestyrelsen underskrevne årsrapport forsynet med revisorpåtegning.  

§ 12 Møde og stemmeregler

12.1    Kun medlemmer, der har betalt deres årskontingent, er berettiget til at møde på generalforsamlingen.

12.2    Ethvert medlem, der har været medlem i mindst tre måneder på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse og er fyldt 18 år, er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

12.3    Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme.

12.4    Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Bortset fra fuldmagter til bestyrelsen kan intet medlem benytte mere end en fuldmagt.

12.5    De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvor intet andet er bestemt. 

12.6    Til vedtagelse af ændringer af Foreningens vedtægter eller Foreningens opløsning kræves tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer, hvilke 2/3 skal udgøre mindst 1/3 af Foreningens stemmeberettigede medlemmer. 

12.7    Er der til et forslag om ændring af Foreningens vedtægter eller Foreningens opløsning opnået tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer, men udgør de for forslaget afgivne stemmer ikke mindst 1/3 af Foreningens stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen inden to måneder efter generalforsamlingens afholdelse indkalde til en ny generalforsamling. På denne generalforsamling skal forslaget om ændring af Foreningens vedtægter eller Foreningens opløsning genfremsættes enslydende, hvorefter forslaget kan vedtages med tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, om de nævnte 2/3 svarer til 1/3 af Foreningens stemmeberettigede medlemmer.

§ 13 Bestyrelsen

13.1    Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 9 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling, jf. reglerne nedenfor.

13.2    Der skal om muligt vælges et bestyrelsesmedlem fra hver af landet 5 regioner. Det er bestyrelsesmedlemmets ansættelsessted, der er afgørende for, hvilken region vedkommende anses for at repræsentere. Såfremt der er opstillet flere bestyrelsesmedlemmer fra samme region, afgøres det først hvem der er valgt internt blandt de bestyrelsesmedlemmer, der er opstillet fra den pågældende region, ud fra hvem der har fået flest stemmer. De bestyrelsesmedlemmer, der ikke opnår valg for en region, går alle videre til valg som det 6. og 7. bestyrelsesmedlem samt 1. og 2. suppleant, i det valget hertil afgøres blandt de tilbageværende kandidater, ud fra hvem der har fået flest stemmer. 

13.3    Ordinært valg til bestyrelsen gælder for to år ad gangen. Der vælges 3-4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år, og 2-3 bestyrelsesmedlemmer på lige år. Desuden vælges hvert år 2 suppleanter, en 1. suppleant og en 2. suppleant.

13.4    Bestyrelsesmedlemmer skal have været medlem af Foreningen i mindst 12 måneder, for at kunne vælges. Er medlemmet også med i ledelsen af en anden forening med et lignende formål eller som varetager interesser som på anden måde må antages at være i konkurrence eller konflikt med Foreningens formål, kan vedkommende ikke vælges.

13.5    Udtræder et eller flere bestyrelsesmedlemmer i årets løb, indtræder suppleanterne på de ledige pladser indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af mindst 3 medlemmer. Såfremt bestyrelsen på grund af frafald i løbet af året bliver mindre end 3 medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse med 14 dages varsel, på hvilken der kan ske valg af det nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, idet de på en sådan ekstraordinær generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter dog kun sidder frem til førstkommende ordinære generalforsamling. 

13.6    Bestyrelsen og eventuelle forretningsudvalg skal i enhver henseende handle i overensstemmelse med Foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger samt som god forretningsskik tilsiger.

13.7    Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med hensyn til formand, næstformand, kasserer og sekretær.

13.8    Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et eller flere forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i mindre sager.

13.9    Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse. 

13.10  Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når to bestyrelsesmedlemmer begærer det. Dog afholdes mindst et bestyrelsesmøde hvert kvartal. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

13.11  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede, og indkaldelse til mødet bevisligt har fundet sted. 

13.12  Ved etablering af en forretningsforbindelse af væsentlig karakter, skal bestyrelsen orienteres på et foregående bestyrelsesmøde. 

13.13  Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær – næstformandens stemme afgørende.

13.14  Over det på bestyrelsesmøderne passerede, sikrer formanden, at der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

13.15  Bestyrelsen er uberettiget til at pådrage Foreningen usædvanlige forpligtelser eller anvende ekstraordinære midler til formål, der ikke på forhånd er godkendt af generalforsamlingen.

§ 14 Tegningsregel

14.1    Foreningen tegnes af bestyrelsens talsmand/formand eller kasserer/næstformand i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer.

§ 15 Udvalg 

15.1    Bestyrelsen kan oprette udvalg, som de finder hensigtsmæssige i forhold til Foreningens formål. Eksempelvis Uddannelses-/udgivelsesudvalg, PR-udvalg, Udvalg for internationale relationer og Udvalg for udvikling, materiel og udstyr. Udvalgenes ledelsessammensætning fastsættes af bestyrelsen efter behov. 

15.2    Udvalgene ledes af et medlem udpeget af Foreningens bestyrelse. Udvalgsformanden kan indkaldes til bestyrelsesmøderne, samt bede om foretræde for bestyrelsen ved førstkommende møde. 

15.3    Udvalgene arbejder under en af bestyrelsen fastsat budgetramme.  

§ 16 Regnskab og regnskabsår

16.1    Foreningens og eventuelle udvalgs regnskaber følger kalenderåret, og disse skal være afsluttede, reviderede og tilbageleverede med revisorpåtegning inden den ordinære generalforsamling.

§ 17 Opløsning

17.1    Såfremt en generalforsamling beslutter, at Foreningen skal opløses, skal formuen pr. opløsningsdagen efter den afsluttende generalforsamlings nærmere bestemmelse tilfalde en eller flere institutioner, fonde eller foreninger med et almennyttigt og almenvelgørende formål, fortrinsvis indenfor det paramedicinske eller anden redningstjeneste.

17.2    Foreningens arkiv kan tilfalde en eventuel interesseret institution, fond eller forening. 

*****

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. november 2018

Som dirigent og underskrevet af: Morten Lindkvist